Voor info bel ons: 011682941|info@hhartsinttrudo.be
/Opvoedingsproject
Opvoedingsproject2015-06-29T08:12:25+00:00

Het opvoedingsproject van onze school

Onze school is een katholieke school

Onze school wil naar buiten treden als een katholieke school. Dat betekent dat wij ons in het dagelijks bezig zijn met kinderen laten inspireren door de persoon en de boodschap van Jezus Christus.
Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven wij voorrang aan waarden als:

 • het unieke van ieder mensenkind
 • de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen
 • verbondenheid en solidariteit met anderen
 • vertrouwen in het leven (hoop)
 • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is
 • openheid, respect en zorg voor mens en natuur
 • verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren
 • vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid
 • zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties.

Daarom:

 • voorzien wij drie godsdienstlessen per week die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden
 • wordt er elke dag op regelmatige tijdstippen gebeden in de klas
 • komt het christelijk aspect ook in andere lessen (o.m. W.O.-lessen) tot uiting: vooral in de keuze van de onderwerpen, de benadering en de beleving ervan
 • is er ruimte in de schoolpastoraal voor eucharistievieringen, biechtvieringen en animatie rond acties van derden

Eucharistievieringen:

Er worden een aantal eucharistievieringen voorzien voor al de leerlingen van de lagere school. Die vieringen gaan door in de hoofdkerk.
Animatie rond acties van derden:
Het is mogelijk dat wij een actie opzetten ten voordele van derden. Wij beperken die acties tot één per schooljaar. Mogelijkheden: PMK, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Damiaanactie, …

Wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van andersgelovigen. Maar vanuit onze eigenheid verwachten wij een loyale houding t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding in de school.


De school als leergemeenschap vanuit een brede zorg

Een school wil de kinderen iets leren, iets bijbrengen. Belangrijk daarbij is dat wij oog hebben voor de totale ontwikkeling van het kind: wij streven naar een harmonische ontwikkeling van het hoofd (verstandelijke ontwikkeling), het hart (gevoelsontwikkeling), en de handen (psycho-motorische ontwikkeling).

Daarom is onze opvoeding gericht op:

 • de uniekheid van ieder kind: we stemmen ons aanbod en leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind
 • de pedagogie van verbondenheid: leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking
 • de pedagogie van de hoop: we geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei
 • de pedagogie van het geduld: onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop

Wij willen de kinderen omringen met brede zorg. Die zorg heeft twee dimensies.
De gewone zorgvragen van alle kinderen: ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij hebben daarvoor een zorgteam: klasleraar, taakleraar, zorgcoördinator, directeur.
Bijzondere zorgvragen: daarvoor werken wij samen met ouders, CLB, gespecialiseerde centra, …


Onze school als leefgemeenschap en als organisatie

Onze school wordt gedragen door een team van verantwoordelijke en gemotiveerde leraren onder leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering.
We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

 • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. Daarom streven wij naar een goede communicatie en een grote betrokkenheid van ouders bij de school.
 • het schoolbestuur: draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school
 • externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering
 • de lokale gemeenschap waarin wij gestalte geven aan onze onderwijsopdracht

Wij streven naar een hechte school- en klasgemeenschap, met respect voor elk kind en iedere leraar.

 • daarom zijn goede relaties o.m. tussen leraren en kinderen en tussen kinderen onderling zeer belangrijk
 • het samen-leven, het samen-zijn, het samen-werken van leraren en leerlingen in de school en in de klas gebeurt binnen de voorziene en vastgelegde structuren. Iedereen zal zich inzetten om die structuren verder uit te bouwen tot een hartelijke gemeenschap

Daarom vinden wij het zo belangrijk:

 • dat iedereen zich thuis voelt in onze school
 • dat het samenwerken gebeurt in een sfeer van openheid
 • dat niemand zich bedreigd, gekwetst of achteruitgesteld voelt
 • dat wie meer aandacht behoeft die ook krijgt

Wij willen, in samenwerking met de kinderen en de ouders, erop toezien dat alle kinderen, ongeacht hun afkomst, hun voorkomen of hun thuissituatie, aanvaard worden in onze school.

Laatste berichten rond Corona